Czytania na dziś: Jr 38, 4-6. 8-10; Ps 40 39; R.: por. 14b; Hbr 12, 1-4; Por. J 10, 27; Łk 12, 49-53; Słowo na dziś: Czy myślicie, że przyszedłem dać ziemi pokój? Nie, powiadam wam, lecz rozłam [Łk 12,51]

Hasło roku 2021/2022polecamy

I. NAZWA I KOMPETENCJE

 • Kodeks prawa kanonicznego zobowiązuje do tworzenia parafialnych rad ekonomicznych oraz zaleca tworzenie rad duszpasterskich.
 • Wedle uchwały Synodu Archidiecezji Wrocławskiej (1985-1991) rada ekonomiczna i rada duszpasterska zostały nazwane radą parafialną, która spełnia funkcje obu rad wymienionych przez Kodeks prawa kanonicznego. Zwyczaj ten zostaje zachowany również w diecezji legnickiej.
 • Rada parafialna jest organem doradczym wspierającym proboszcza w sprawach dotyczących całokształtu życia parafialnego, a szczególnie w realizowaniu programu duszpasterskiego diecezji legnickiej.

II. SKŁAD RADY I SPOSÓB JEJ POWOŁYWANIA

 • Radę parafialną powołuje proboszcz parafii.
 • Radę parafialną tworzą:
  • z urzędu: proboszcz jako przewodniczący rady, wikariusze, rektorzy kościołów, przedstawiciele zgromadzeń zakonnych męskich i żeńskich, działających na terenie parafii,
  • przedstawiciele wybrani przez poszczególne grupy: katechetek i katechetów, służbę liturgiczną, parafialne grupy apostolskie,
  • ze wskazania proboszcza: katolicy świeccy odznaczający się właściwymi cechami moralnymi i charyzmatami potrzebnymi do rozwoju życia religijnego w parafii.
 • Rada powinna odzwierciedlać przekrój społeczny i wiekowy parafii. Liczba jej członków winna być dostosowana do wielkości parafii.
 • Członkiem rady parafialnej może być wierny zamieszkały na terenie parafii, żyjący zgodnie z nauczaniem Kościoła, pełnoletni, bierzmowany, odznaczający się roztropnością, wolny od kar kościelnych i cieszący się dobrą opinią wśród parafian.
 • Spośród świeckich członków rady wybierany jest wiceprzewodniczący i sekretarz. Wyboru dokonuje się w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów.
 • Lista zawierająca skład rady powinna znajdować się również w archiwum dekanatu. Należy informować dziekana o wszelkich zmianach personalnych dokonywanych w radzie.
 • Przed objęciem funkcji członkowie rady składają – podczas niedzielnej Mszy św. – następujące przyrzeczenie:
  „Ja N.N. przyrzekam Bogu Wszechmogącemu w Trójcy Świętej Jedynemu, że powierzoną mi funkcję członka Rady Parafialnej będę wypełniał sumiennie i rzetelnie oraz zgodnie z przepisami prawa. Tak mi dopomóż Bóg oraz Święta Ewangelia, którą dotykam swoją ręką”.
 • Postępowanie członka rady budzące publiczne zgorszenie, jak również trzykrotna nieusprawiedliwiona nieobecność na zebraniach rady daje podstawę do pozbawienia członkowstwa w radzie. Decyzję podejmuje przewodniczący.

III. ZADANIA I KOMPETENCJE RADY

 • Do zadań rady należy budzenie postaw apostolskich wśród parafian, wspomaganie duchowieństwa w pracy duszpasterskiej, wyrażanie opinii i wysuwanie propozycji dotyczących doskonalenia duszpasterstwa parafialnego w oparciu o program duszpasterski diecezji legnickiej, wspomaganie proboszcza w zarządzaniu dobrami gospodarczo-mate-rialnymi parafii.
 • Rada nie wydaje opinii o nauczaniu Kościoła w dziedzinie wiary i moralności. W zakres jej kompetencji nie wchodzi także personalna obsada duchowieństwa parafialnego oraz katechetów podejmujących pracę w szkołach.
 • Przed podjęciem ważnych decyzji związanych z życiem duszpasterskim i gospodarczym parafii proboszcz winien wziąć pod uwagę opinię rady. W sprawach spornych należy zwrócić się o rozstrzygnięcie do dziekana, a jeśli trzeba, w dalszej kolejności do dziekana rejonowego lub do Legnickiej Kurii Biskupiej.
 • Sekretarz protokołuje obrady i odczytuje protokół na następnym posiedzeniu rady. Protokół powinien być podpisany przez przewodniczącego i sekretarza. Księgę protokołów należy przechowywać w archiwum parafialnym oraz przedstawić ją do wglądu podczas wizytacji dziekańskiej i kanonicznej.

IV. KADENCJA I SPOSÓB DZIAŁANIA RADY

 • Kadencja rady trwa 3 lata. Istnieje możliwość przedłużenia kadencji w niezmienionym składzie, wskazana jest jednak przynajmniej częściowa zmiana jej składu.
 • Osoba, która jest członkiem rady parafialnej przez 5 kolejnych kadencji powinna przynajmniej przez 1 kadencję pauzować.
 • Proboszcz w uzasadnionym przypadku może odwołać członka rady parafialnej i na jego miejsce powołać inną osobę. Na rozwiązanie całej rady przed upływem kadencji musi uzyskać pisemną zgodę Legnickiej Kurii Biskupiej.
 • Podczas wakansu na urzędzie proboszcza ustaje działalność rady parafialnej.
 • Najpóźniej po upływie 6 miesięcy od kanonicznego objęcia parafii proboszcz ma obowiązek powołać do życia nową radę parafialną.
 • Zebrania rady zwołuje proboszcz, on też ustala porządek obrad oraz im przewodniczy. W przypadku nagłej przeszkody ze strony proboszcza, posiedzenie rady prowadzi wiceprzewodniczący lub inna osoba wyznaczona przez przewodniczącego.
 • Gdy zajdzie potrzeba głosowania czy też przyjmowania uchwał, liczyć się będzie zwykła większość głosów. W zebraniu powinno uczestniczyć przynajmniej 2/3 składu rady.
 • Członkowie rady parafialnej mogą utworzyć z pośród siebie sekcje odpowiedzialne za poszczególne odcinki życia parafialnego. Należą do nich np.:
  • a) katechetyczno-młodzieżowa,
  • b) liturgiczna,
  • c) charytatywna,
  • d) duszpasterstwa rodzin,
  • e) ekonomiczno-gospodarcza,
  • f) ewangelizacyjno-misyjna,
  • i) inne.
 • Na posiedzenie rady parafialnej poświęconej jakieś szczególnej tematyce mogą być zapraszane w charakterze rzeczoznawców osoby niebędące członkami rady.
 • Posiedzenia rady odbywają się raz na kwartał. Gdy przewodniczący lub większość rady uzna to za konieczne, można zwoływać ją częściej.
 • Program zebrania winien być wcześniej podany przez proboszcza do wiadomości członkom rady. Należy w nim przewidzieć wolne głosy oraz możliwość zgłoszenia tematów do podjęcia na następnym posiedzeniu.
 • Ważniejsze ustalenia rady powinny być podane do wiadomości całej wspólnocie parafialnej w sposób zwyczajowo przyjęty.
 • Przynależność do rady parafialnej jest funkcją honorową i z racji jej pełnienia nie należy się żadne wynagrodzenie.
 • Członkowie rady parafialnej spotykają się z biskupem przeprowadzającym wizytację kanoniczną i informują go o sprawach związanych z działalnością parafii.
 • Przedstawiciele rady uczestniczą w spotkaniach formacyjnych organizowanych przez Legnicką Kurię Biskupią oraz biorą udział w inicjatywach formacyjnych organizowanych w rejonie, dekanacie i parafii.

V. PRZEPISY KOŃCOWE

 • Wszelkie zmiany niniejszego statutu, a także jego zniesienie mogą być dokonane jedynie przez nowy dekret biskupa legnickiego.

porządek mszy świętej

 • Msze Św. w niedzielę:
 • godz.   7:00 - Msza Św. dla dorosłych
 • godz.   9:00 - Msza Św. dla młodzieży
 • godz. 11:00 - Suma
 • godz. 18:00 - Msza Św. dla dorosłych
 •  
 • Msze Św. w tygodniu
 • godz.   6:45 - Msza powszechna
 • godz. 18:00 - Msza powszechna
 • godz. 18:00 - Wt. — Nowena do św. Jadwigi
 •  
 • Spowiedź Święta
 • - codziennie – przed Mszą św. albo w trakcie
 • - niedziela – podczas Mszy św.
 • - W I piątek miesiąca godz. 16:30

statystyka

 • Dzisiaj weszło 247 osób.
 • Wczoraj weszło 293 osób.
 • Przez 7 dni weszło 1699 osób.
 • Przez miesiąc weszło 9060 osób.
 •  
 • W sumie 1 087 232 wejść.
 •  
 • Na stronie przebywa teraz 2 osób.
 •  
 • Ostatnia aktualizacja strony: 13.08.2022.

gdzie jesteśmy

 • Parafia Rzymsko-katolicka p.w. Św. Jadwigi Śląskiej
 • ul. plac Jana Pawła II nr 1
 • 59-903 Zgorzelec (Woj. Dolnośląskie)
 • Pokaż na mapie - kliknij tutaj.
 •  
 •  
 • tel. fax.: (75) 77 524 51
 • e-mail: parafiajadwiga@wp.pl

kancelaria parafialna

Kancelaria Parafialna jest czynna we wtorki i czwartki od godziny 15:30 do godziny 16:30.

Dokumenty potrzebne do przyjęcia Sakramentów Świętych, kliknij tutaj.

W sprawach pogrzebu można się zwracać do proboszcza i wikariusza poza wyznaczonymi godzinami.