Czytania na dziś: ; Słowo na dziś: Jeżeli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych, osiągniesz zbawienie [Rz 10,9]

Hasło roku 2020/2021polecamy

SPIS MODLITW:

MODLITWA NA ROZPOCZĘCIE NABOŻEŃSTW

Przed Mszą Św.
Oto za chwilę przystąpię do ołtarza Bożego, do Boga, który rozwesela młodość moją, do Świętej przystępuję służby. Chcę ją dobrze pełnić. Proszę Cię, Panie Jezu, o łaskę skupienia, by myśli moje były przy Tobie, by oczy moje były zwrócone na ołtarz, a serce moje oddane tylko Tobie. Amen.

Po Mszy Św.
Boże, którego dobroć powołała mnie do Twej służby, spraw bym uświęcony uczestnictwem w Twych tajemnicach, przez dzień dzisiejszy i całe me życie szedł tylko drogą zbawienie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Prośba o dobrą służbę
Panie Jezu Chryste, Ty powołałeś nas do służby przy ołtarzu. Pragniemy ją wykonywać pobożnie i starannie na chwałę Bożą i dla dobra wspólnoty parafialnej. Dopomagaj nam w tym. Amen.

MODLITWA LEKTORA I

I Boże wszechmogący, który przyjąłeś nas do służby lektora, błogosław nam, abyśmy wyraźnie czytali słowa Pisma Świętego i życiem naszym świadczyli o tym, co ustami czytamy. Amen.

MODLITWA LEKTORA II

Panie, oto stoję wobec tajemnicy Twego słowa. Potrzeba mi głębokiej wiary, by wyznać, że jest to słowo zbawcze, objawiające jedyną Prawdę, dające życia, że "stało się Ciałem", że działa w Kościele prze Twego Ducha. Panie, chcę być Twoim pojętnym uczniem, Chcę być słuchaczem i świadkiem Twego słowa. Wiem, że potrzeba do tego czystych warg; oczyść je, Panie. Przyrzekłem walczyć z wszelkim słowem plamiącym usta; złośliwym i nieczystym, kłamliwym i nieroztropnym. Wierzę, Panie, że otwierając karty Pisma, spotykałem się z Twoim słowem. Czy jednak przyjmuję je, zgłębiam i rozważam? Czy je kocham? Czy odpowiada na nie modlitwą? Panie, moją misją jest gromadzić i budować wspólnotę dobrą, zwoływać Kościół własnym życiem i przykładem; wspieraj to działanie, Panie. Uczyń wrażliwym naprawdę; że jestem odpowiedzialnym za zbawienie drugich. Panie, Wcielone Słowo, podejmę z ufnością to wielkie zdanie; Ty jesteś przecież moim Mistrzem, Ciebie chcę nieść ludziom w sercu, w dłoniach, na wargach. Bądź ze mną, Panie. Amen.

MODLITWA LEKTORA O ŁASKE WYTRWANIA

Boże wszechmogący, który przyjąłeś mnie do służby lektora, błogosław mi, bym wyraźnie czytał słowa Pisma Świętego i według niego żył. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

MODLITWA ZA KANDYDANTÓW

Boże, ty stworzyłeś człowieka, aby Cię poznał, miłował i wiernie Ci służył. Z Twojej woli Samuel, wielki prorok Narodu Wybranego, przygotowywał się do przyszłych zadań służąc Ci od dzieciństwa w świątyni, a Twój Jednorodzony Syn, Pan nasz, Jezus Chrystus, jako dwunastoletni chłopiec odbył z Matką swoją, Maryją, i Opiekunem, świętym Józefem, złożyć hołd synowskiej miłości. Wejrzyj łaskawie na tę gromadę swych dzieci, które pragną Ci służyć jako ministranci w świątyni Twego Kościoła. Udziel im łaski żywej wiary i miłości, aby ich służba była Tobie miła i pociągała innych do Ciebie. Wspomagaj ich, aby gorliwie służąc Bogu i ludziom w zgromadzenie liturgicznym, byli też wzorowi w domu rodzinnym. Niech będą sumienni w nauce, szlachetni w postępowaniu i przykładni jako wyznawcy Chrystusa, którzy z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

MODLITWA MINISTRANTA ŚWIATŁA

Może, nasz niebieski Ojcze, Ty uczyniłeś nas swoimi dziećmi, zapaliłeś w nas iskierkę Twego życia i dałeś nam poznać światło Twej Prawdy. Bądź uwielbiony za wszystkie Twe dary, niech wielbi Cię za nie ziemia, niebo i świat cały, niech chwałę Ci oddaje każdy żyjący człowiek. Ojcze, spraw, abym był dobrym Twoim dzieckiem, bym nosząc w sobie Twe światło, stał się światłem dla braci. Ojcze, spraw przez Jezusa Chrystusa światłość prawdziwą, która oświeca każdego człowieka na ten świat przychodzącego; jak zapalone świece rozpraszają ciemności nocy, tak niechaj nasze serca, niewidzialnym ogniem, to jest jednością Ducha Świętego oświecone, będą wolne od wszelakiego zaślepienia w grzechu, abyśmy mogli dostrzec, co się Tobie podoba i co jest pożyteczne dla naszego zbawienia, i abyśmy pokonawszy ciemności tego świata, mogli wejść do niegasnącej światłości. Ojcze, proszą Cię o to, ci, których uczyniłeś swoimi dziećmi, proszą Cię przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana i Brata, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego przez wszystkie wieki wieków. Amen.

MODLITWA MINISTRANTA KSIĘGI

Panie, Jezu Chryste! Dziękuję Ci za to, że uczyniłeś mnie ministrantem księgi. Czcią i szacunkiem pragnę otaczać wszelkie księgi, których słowami Kościół modli się do Ciebie. Spraw, Panie, aby moja posługa przy sprawowaniu świętych tajemnic, była uwielbieniem Twego Majestatu, a pełne miłości i wiary teksty święte zawarte w liturgicznych księgach, niech uczą mnie modlitwy pięknej i pokornej oraz wskazują drogę wiernego pójścia za Tobą. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

MODLITWA MINISTRANTA OŁTARZA

Przystępuję do ołtarza Bożego, do Boga radości i wesela mego. Boże, sądź mnie sprawiedliwie, sprawy mojej broń, wobec grzesznych i niezbożnych, z rąk złośliwych zbaw. Wszak Tyś, Boże, mocą moją, czemuś wzgardził mną? Czemu chodzę zasmucony, gdy mnie dręczy wróg? Światło Twe i prawdę Twoją, by mnie wiodły, ślij, niech na Syjon mnie zawiodą, do przybytków Twych. I przystąpię do ołtarza, gdzie przebywa Bóg, Bóg, co radość w sercu nieci i wesele śle. Ufam Panu, bo na nowo, będę wielbił Go, jako mego Zbawiciela, jako Boga mego. Przystąpię do ołtarza Bożego, do Boga radości i wesela mego.

MODLITWA W CZASIE ADWENTU

Przed Mszą Św.
Panie Jezu Chryste, przychodzisz do nas w sakramentalnych znakach, spraw abyśmy wzrastali w Twojej łasce i niech przez tę służbę Tobie przy ołtarzu dusze nasze przygotują się na wielkie święto Twojego narodzenia. Amen.

Po Mszy Św.
Panie Jezu Chryste, jako wybrani do Twej świętej służby byliśmy teraz tak blisko Ciebie i otrzymaliśmy Twoją łaskę. Niech ona pobudza nas do dobrego, abyśmy godnie oczekiwali Twojego przyjścia i zostali dopuszczeni do niebieskiej Uczty. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

MODLITWA W BOŻEGO NARODZENIA

Przed Mszą Św.
Panie nasz Boże! Radując się z narodzenia Twojego Syna przychodzimy do Ciebie pozostawiając z dala hałas i pośpiech codzienności. Pochylamy przed Tobą nasze głowy i prosimy, abyś otworzył nasze oczy, serce i umysł, byśmy mogli usłyszeć Twoje wołanie: "Przyjdźcie do Mnie wszyscy". Niech przez uczestnictwo w Twoich Tajemnicach poznamy prawdę, którą Ty jesteś, a Nowonarodzony Zbawiciel świata niech ubogaci nas swoimi darami. Który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

Po Mszy Św.
Boże! Tak jak pasterze betlejemscy wrócili do domu wysławiając Ciebie za wszystko co usłyszeli i zobaczyli tak też i my powrócimy do naszej codzienności pełni radości i wdzięczności za dar uczestnictwa w Twych Świętych Tajemnicach. Spraw, abyśmy coraz bardziej należeli tylko do Ciebie i coraz lepiej Tobie służyli. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

MODLITWA W CZASIE WIELKIEGO POSTU

Przed Mszą Św.
O Jezu! Na cześć i chwałę Twego świętego Imienia i dla zbawienia duszy mojej przystępuję do świętej służby. Pragnę poznać wielkość Twojej nieskończonej miłości. Twemu Sercu pałającemu miłością ku nam poruczam wszystkie potrzeby moje i całego Kościoła. Wysłuchaj mnie, bo w Tobie pokładam nadzieję. Amen.

Po Mszy Św.
Zbawicielu mój! Przy pomocy łaski Twojej uczestniczyliśmy w Męce, Śmierci i Chwale Twojej. Przyjmij łaskawie ofiarę naszej miłości i udziel nam łaski, byśmy Cię jeszcze bardziej umiłowali. Bądź pozdrowiona, Ofiaro Zbawienia zawieszona na drzewie krzyża dla mnie i wszystkich ludzi. Amen.

MODLITWA W CZASIE WIELKANOCNYM

Przed Mszą Św.
Panie Jezu, w tym czasie Wielkanocnym służymy Ci ze szczególną radością. Albowiem Ty powstałeś z martwych, zwyciężyłeś grzech, szatana i śmierć. W Tobie i my zwyciężymy wszystko, co jest złe i niskie, a po świętym życiu chrześcijańskim kiedyś z Tobą zmartwychwstaniemy. Dlatego cieszymy się tak w tym czasie i służymy Ci piękniej i pogodniej niż zwykle.
Maryjo, Matko Boża, udziel mi swej radości wielkanocnej i módl się za nami. Amen.

Po Mszy Św.
Panie Jezu, bądź nadal przez cały dzień z nami, jak niegdyś po zmartwychwstaniu przez 40 dni z wielką miłością nawiedziłeś swoich Apostołów, aby ich pocieszyć i pokrzepić pokojem i radością swojej bliskości. I my potrzebujemy Twojej bliskości i pomocy, abyśmy zawsze pogodnie i mężnie walczyli o Twoje królestwo, za Twój święty Kościół i w tej walce stawali się z dnia na dzień silniejsi, dzielniejsi. Amen.

MODLITWA W CZASIE ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO I CZASU ZWYKŁEGO

Przed Mszą Św.
Panie Jezu Chryste, Ty kiedyś wrócisz na ziemię, aby zebrać żniwo dusz dla nieba. Z ołtarza codziennie promieniujesz słońcem łaski na rolę serc Twoich wiernych, a my, ministranci, stoimy tak blisko tego słońca. Niech więc dusze nasze dojrzewają do nieba w tym słońcu. Chcemy też pomagać jako mali pracownicy w Twej winnicy, aby żniwo Twoje dojrzewało i było bogate. Jesteśmy dumni ze swej służby i chcemy ją dobrze sprawować. Amen.

Po Mszy Św.
Panie Jezu, prosimy Cię po tej Mszy Świętej, pozwól jednemu z nas zostać kapłanem. Powiedziałeś przecież sam: "Żniwo jest wielkie, lecz robotników mało". Powołaj, kogo chcesz, a my wszyscy chcemy pozostać przez całe życie wiernymi i dzielnymi pracownikami w winnicy Twego Kościoła. Chcemy być uczciwymi ludźmi, którym można zawsze zaufać, i dobrymi chrześcijanami. Archaniele Michale, Ty kiedyś w wielkim dniu żniwa pójdziesz przed Panem, gdy w swej chwale powróci. Prosimy Cię, Aniele sądu, bądź teraz Aniołem, którym nas chroni i za nas walczy. Amen.

porządek mszy świętej

 • Msze Św. w niedzielę:
 • godz.   7:00 - Msza Św. dla dorosłych
 • godz.   9:00 - Msza Św. dla młodzieży
 • godz. 11:00 - Suma
 • godz. 12:30 - Msza Św. dla dzieci
 • godz. 18:00 - Msza Św. dla dorosłych
 •  
 • Msze Św. w tygodniu
 • godz.   6:45 - Msza powszechna
 • godz. 18:00 - Msza powszechna
 • godz. 18:00 - Wt. — Nowena do św. Jadwigi
 •  
 • Spowiedź Święta
 • - codziennie – przed Mszą św. albo w trakcie
 • - niedziela – podczas Mszy św.
 • - W I piątek miesiąca godz. 16:30

statystyka

 • Dzisiaj weszło 65 osób.
 • Wczoraj weszło 385 osób.
 • Przez 7 dni weszło 2052 osób.
 • Przez miesiąc weszło 10174 osób.
 •  
 • W sumie 994781 wejść.
 •  
 • Na stronie przebywa teraz 1 osób.
 •  
 • Ostatnia aktualizacja strony: 29.11.2021.

gdzie jesteśmy

 • Parafia Rzymsko-katolicka p.w. Św. Jadwigi Śląskiej
 • ul. plac Jana Pawła II nr 1
 • 59-903 Zgorzelec (Woj. Dolnośląskie)
 • Pokaż na mapie - kliknij tutaj.
 •  
 •  
 • tel. fax.: (75) 77 524 51
 • e-mail: parafiajadwiga@wp.pl

kancelaria parafialna

Kancelaria Parafialna jest czynna we wtorki i czwartki od godziny 15:30 do godziny 16:30.

Dokumenty potrzebne do przyjęcia Sakramentów Świętych, kliknij tutaj.

W sprawach pogrzebu można się zwracać do proboszcza i wikariusza poza wyznaczonymi godzinami.